2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO APRAŠYMAS

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

02

2.

Administracinės paslaugos versija

8 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Neįgalumo lygio nustatymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

Neįgalumo lygis nustatomas kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę, galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje,

galimybes ugdytis, aplinkos veiksnių įtaką ir kitus svarbius aspektus.

Neįgalumo lygis nustatomas remiantis sveikatos priežiūros įstaigos asmeniui išduotu siuntimu į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), kuriame pateikiami išsamūs duomenys apie asmens sveikatos būklę, ir pateiktais medicininiais ir kitais dokumentais. Atliekant vertinimą pildomas asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas. Į klausimyno klausimus atsako asmuo (vaikai nuo 4 iki 18 metų amžiaus) ir (ar) asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai.

 

Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į NDNT, atsiuntus registruotu paštu arba per pasiuntinį.

 

NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio, išrašo ir išduoda (išsiunčia):

 • neįgalumo lygio pažymą;
 • neįgaliojo pažymėjimą.

 

NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui:

 • per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu;
 • per 90 kalendorinių dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo dienos, kai pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu.

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas XI-1488;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos parašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kreipiantis dėl neįgalumo lygio nustatymo, pateikiami šie dokumentai:

 

 • užpildytas siuntimas į NDN (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jo užpildymo dienos);
 • medicininių tyrimų išrašai (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinančius ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus – išrašai iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr.003/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a).

 

Papildomi organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį apibūdinantys dokumentai:

 • esant judėjimo funkcijos sutrikimams – informuojantys apie Bartelio indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būklės vertinimą, judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį;
 • esant psichikos ligoms ir sutrikimams – informuojantys apie asmens intelekto koeficientą (IQ), atliktą Mini mental testą, psichologinį asmenybės tyrimą, patvirtinantys silpnaprotystės laipsnį, elgesio, emocijų, valios ir kitus sutrikimus;
 • esant regos ir klausos sutrikimams – informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, patvirtinančius regos ir (ar) klausos sutrikimų laipsnį;
 • esant kalbos funkcijos sutrikimų – informuojantys apie kalbos įvertinimo išvadą.

 

Anksčiau nurodytus dokumentus NDNT pateikti gali:

 • asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai.
 • asmenį gydantis gydytojas, jei dokumentai yra elektroninės formos. Pastaba: asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti ir tuo atveju, jei siuntimas užpildytas ir NDNT pateiktas elektroniniu būdu.

 

Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai papildomai NDNT pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl neįgalumo lygio nustatymo (asmenims iki 18 metų amžiaus) (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT arba užpildyti internete ir atsispausdinti);
 • asmens, kuriam nustatomas neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl neįgalumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu;
 • pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pagal Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 priedą, jeigu asmeniui, kurio neįgalumo lygis vertinamas, yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;
 • 3x4 cm dydžio nuotrauką;

Jei dokumentus pateikia globėjai (rūpintojai), papildomai pateikiamas globėjo (rūpintojo) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).

Asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai. Tam reikia turėti asmens dokumentų originalus.

Jei dokumentai yra siunčiami registruotu paštu, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, asmens dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

 

Pastaba:

 

Siuntimas, prašymas ir kiti reikalingi dokumentai į NDNT turi būti pateikti per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo užpildymo dienos.

Asmenys iš anksto vizito į NDNT gali užsiregistruoti ir internetu, adresu

www.ndnt.lt

 

(https://epaslaugos.ndnt.lt/registracija/login?ReturnUrl=%2fregistracija%2

fRegistration%2fRegisterContacts)

 

arba per el. valdžios vartus.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

2006 m. gruodžio 11 d. NDNT pasirašė adresų registro duomenų teikimo sutartį Nr. ADR-51/2006 dėl asmenų gyvenamosios vietos patikslinimo bei 2007m. balandžio 18 d. asmens duomenų teikimo sutartį Nr. GRT 29-S-802, kuri reikalinga NDNT informacinės sistemos duomenims patikslinti. Sudarius šias sutartis, asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą, nereikia NDNT pateikti gyvenamosios vietos deklaracijos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai.

9

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorinių skyrių vedėjai (kontaktus žr. čia).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neįgalumo lygis nustatomas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 

Kai NDNT teritorinio skyriaus sprendimas yra apskųstas arba atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai, NDNT asmens neįgalumo lygį pakartotinai įvertina ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Pakartotinis neįgalumo vertinimas vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą atliekamas per komisijos nustatytą terminą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

Prašymo nustatyti neįgalumo lygį forma (asmenims iki 18 metų amžiaus)

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-31 13:08:25
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema